"KUNTSEVO PLAZA"
Yartsevskaya st., 19
2-nd floor
(495) 221-8009
Opening: 9:00 - 22:00